HomeActueelAlgemene Beschouwingen 2019 Bloeien, groeien, snoeien

Algemene Beschouwingen 2019 Bloeien, groeien, snoeien

Algemene Beschouwingen 2019 Bloeien, groeien, snoeien

Publicatiedatum: 23 jul. 2019

 

Algemene Beschouwingen, 18 juli 2019 

Hieronder leest u de bijdrage van Arjan Kosten namens de SGP bij de afgelopen Algemene Politieke Beschouwingen op 18 juli 2019 onder de titel: 'Bloeien, groeien, snoeien'. Arjan Kosten vraagt in zijn bijdrage aandacht voor de toenemende overlast ten gevolge van lachgasgebruik. De SGP wil dat de burgemeester onderzoekt of een verbod op het gebruik en de verkoop van lachgas in de openbare ruimte en horeca mogelijk is. Daarnaast legt Kosten de vinger bij het hoge aantal echtscheidingen in Papendrecht en pleit hij voor een pakket aan preventieve maatregelen. Investeer in relaties, zo roept hij het college op. Helaas kregen beide moties geen meerderheid in de gemeenteraad.

---

Voorzitter,

Afgelopen zaterdag was het Dag van de Heerlijkheid. Het is elke keer weer om mooi om op die plek te komen. Persoonlijk vind ik dat een van de mooiste stukjes groen van Papendrecht. Het is een prachtige tuin. Je zou Papendrecht ook kunnen vergelijken met een tuin. Een soort ‘dorpstuin’. In die tuin zijn allerlei fraaie perken, bomen en hoekjes. Maar zoals dat in een tuin gaat: er is voortdurend onderhoud nodig. Je kunt het er nooit bij laten zitten.

In mijn betoog wil ik aandacht geven aan onze ‘dorpstuin’ onder de volgende drie kernwoorden: bloeien, groeien en snoeien.

 

Bloeien

Eerst maar over ‘bloeien’. Dan bedoel ik de hoekjes in de ‘dorpstuin’ die er wat mij betreft goed voorstaan om tot bloei te komen.

De SGP-fractie ziet in de eerste plaats volop bloeikansen voor het thema ‘groen’, zoals het college dat in de Kaderbrief schetst. Het college is goed bezig om de groenstructuur te versterken. Er is ruim aandacht voor ecologie. En om niet meer te noemen het maaibeleid is aan het veranderen.

Een tweede bloeikans zien we bij duurzaamheid. Daarom begrijpen we de extra inzet van middelen. De aandacht voor het fietsverkeer vinden we terecht. Verder moeten en kunnen we echt stappen zetten in 2020 op het gebied van afvalinzameling, vervolg van operatie Steenbreek en we moeten echt komen tot een plan voor een klimaatneutrale gemeente.

Een derde en laatste bloeikans ligt er wat onze fractie betreft bij de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie. Ik moest daarbij denken aan de ‘les van de stewardess’. Mijn vader zegt wel eens tegen mij: ‘denk aan de les van de stewardess!’ Daarbij verwijst hij dan naar de veiligheidsinstructie in het vliegtuig. Je krijgt dan te horen dat je in een noodsituatie eerst voor jezelf moet zorgen. Je moet eerst zelf je zuurstofmasker voordoen, voordat je je ainderen helpt. Daarna moet je en kun je pas voor je kind zorgen. Zo is het ook met organisatieontwikkeling. We willen allemaal mooie dingen realiseren in onze gemeente. Dan moet de organisatie die het vorm moet geven, wel op orde zijn. Daarom steunen we de geschetste ontwikkeling voluit!

Over ‘bloei’ gesproken. Je zou Papendrecht toch in een paradijsje willen veranderen, zat ik zo te mijmeren. Ik geloof dat de wereld Gods tuin is, waarin we ondanks de verwildering toch Gods scheppende hand kunnen zien. En iedere bewoner van die wereldtuin verlangt ergens toch naar een paradijs. We zetten ons daar allemaal voor in op onze eigen manier. Zelf ben ik er van overtuigd dat we van Papendrecht een nog mooiere gemeente kunnen maken. Als er verwildering aan de orde is, kunnen we daarop inspelen. Volop groeikansen dus. Maar een paradijs gaat het in het hier en nu niet worden. Dat wacht nog. Of om het met de woorden van CS Lewis te zeggen: "Als we met een verlangen zitten dat niets of
niemand in deze wereld kan bevredigen, dan is de meest waarschijnlijke verklaring dat we voor een andere wereld gemaakt zijn."

 

Groeien

Voorzitter, we gaan eens in wat andere hoekjes in de ‘dorpstuin’ kijken. Daar wordt hard gewerkt! En toch hebben we het idee dat het nog beter kan. We willen meer ‘groei’ zien. Het tweede kernwoord: ‘groeien’. 

In de eerste plaats wil de SGP-fractie ‘participatie’ noemen. In dat hoekje van de tuin is het college volop bezig. Maar het team is zo gefocust op het planten van participatieplantjes dat ik me afvraag hoe het zit met het overzicht. Het is natuurlijk goed dat we als gemeente de samenleving betrekken bij besluitvorming, dat we actief luisteren, dat de gemeente verbindingen zoekt. Laat die plantjes vooral staan! Maar let op: houd de gemeenteraad voldoende in positie, we zijn immers niet voor niets gekozen. Dat vind niet alleen ik, maar ook talloze inwoners van Papendrecht. Dus: ga niet voor elk wissewasje naar buiten. Wel verantwoording afleggen van keuzes die je maakt. En verder vinden we dat er wel een heel stevig bedrag voor participatie bijkomt. Meerjarig zelfs. Is dat nu echt nodig?

In de tweede plaats denkt de SGP-fractie dat er nog ‘groei’ mogelijk is in het versterken van relaties. Ik zal uitleggen wat ik daarmee bedoel. Recent stelden we het Woonplan vast. Dat plan loopt tot 2030. Daarin schetsen we hoe we verwachten dat Papendrecht zich fysiek zal ontwikkelen. Met name wat betreft woningen. Zeg maar de ‘harde’ kant. Maar hoe denken we dat Papendrecht er sociaal voorstaat in 2030? De SGP-fractie heeft daar best zorgen om. We lazen dat er dan tal van eenoudergezinnen zijn. Verder zien we dat het beroep op de zorg in de breedte nu al groot is. En de trend lijkt niet omlaag te gaan. Bij elkaar kost dat miljoenen. Het wordt onbetaalbaar. We zullen keuzes moeten maken. Onze fractie heeft het idee dat de impact van verbroken relaties onderschat wordt. Natuurlijk weet iedereen wel dat een verbroken relatie in een gezin verliezers oplevert. Maar wat is de impact op de zorgvraag? En doen we als gemeente voldoende om op deze problematiek in te spelen? Op dit punt zal onze fractie een motie indienen.

In de derde plaats wil ik het onderwerp ‘evenementen’ noemen. Het college heeft aangegeven op dit punt met een voorstel te komen. We willen nu op dit punt alvast ons kader meegeven. Wij vinden 100.000 euro voor evenementen heel veel geld. Te veel.  Verder zou ik willen zeggen: daag de samenleving uit om het op te pakken! We moeten dit niet eenzijdig vanuit de gemeente gaan faciliteren. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: Als er een bedrag uit de samenleving komt, verdubbelen we dat als gemeente. Uiteraard met een maximum bedrag. Dan ligt het initiatief bij de samenleving. Voor wat, hoort wat!

In de vierde plaats blijkt het zo in onze Papendrechtse dorptuin te zijn dat er ook wat hoekjes zijn waar planten te lijden hebben onder afval. Dat ligt niet aan de manier van afvalinzamelen, ook niet aan het feit dat het afvalaanbiedstation een tijdje dicht geweest is. Nee, in dat hoekje is met regelmaat een groepje feestende jongeren te vinden. Gezellig natuurlijk, maar ze maken er wel een bende van. Als dat alles was, zou de SGP-fractie het
er bij laten. Maar als we even verder kijken blijken er resten van ballonnen te leggen. Hebben deze rommelmakers de lokale oproep om te stoppen met ballonnen dan niet gehoord en ter harte genomen? Je kunt het je toch niet voorstellen! En nog wat verder kijkend zien we heel wat patronen liggen: lachgaspatronen. Zorgelijk, vindt onze fractie. Lachgas wordt door jongeren met regelmaat gebruikt in combinatie met alcohol. Alcohol versterkt de verdovende werking van lachgas. Daardoor neemt het risico toe. Een onwenselijke situatie. Ook op dat punt dienen we een motie in.

 

Snoeien

Voorzitter, in een tuin met bloemen, struiken en bomen moet je regelmatig snoeien. Het derde kernwoord dus. En, zo blijkt uit de kaderbrief, in Papendrecht zullen weer bezuinigingen aan de orde komen. We vinden het een goed idee dat het college daar de tijd voor neemt. En ook dat de ‘kaasschaaf’ in de la blijft. Of om in tuintermen te blijven, het blijft niet bij 'grasmaaien’.

Nee, het is tijd voor keuzes. Laten we dat zorgvuldig doen. Het is goed om te kijken wat ‘wettelijke taken’ zijn en wat niet. Verder is de SGP- fractie voorstander van het adagium dat ‘basis belangrijker is dan luxe’. Dus niet alles wat we doen, is noodzakelijk. Bij ‘snoeien’ moet je eerst daarnaar kijken. Snoeien is niet alleen negatief. In een tuin biedt dat ruimte voor groei of ruimte voor andere planten. Zo ook hier.

Ten slotte, voorzitter,

In mijn betoog heb ik aandacht gegeven aan ‘bloeien, groeien en snoeien’. Er is werk aan de winkel voor dit college om van onze ‘dorpstuin’ een prachtig geheel te houden en te maken. Ze waren al hard bezig! Waardering daarvoor. Dat geldt ook voor alle medewerkers van de gemeente. Bij al dit werk wens ik hen Gods zegen toe.