10 juni 2022

Debat over het bestuursakkoord

Op donderdagavond 9 juni presenteerden PAB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP hun bestuursakkoord in de Papendrechtse gemeenteraad. Namens SGP Papendrecht voerde de nieuwe fractievoorzitter Ardjan Boersma het woord. Bekijk of lees hieronder zijn bijdrage aan het debat.


Voorzitter! Vandaag debatteren we over het nieuwe bestuursakkoord en kijken we vooruit naar de komende jaren. Maar voordat ik daarover iets zeg, werp ik toch nog even een blik achterom… Want met de installatie van nieuwe wethouders hebben we haast geruisloos afscheid genomen van twee oude wethouders. Wethouder Janssen gaat gelukkig door, maar wethouder Verver en wethouder De Ruijter vertrekken. Namens de SGP-fractie wil ik hen hartelijk danken voor hun enorme inzet voor de gemeente Papendrecht. Het is opgemerkt en zeer gewaardeerd. Misschien kijken jullie mee: het ga jullie goed!

Voorzitter, de SGP-fractie is blij met het bestuursakkoord! Het is een prachtig akkoord geworden. Ik wil iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de totstandkoming ervan. Dank aan de vertegenwoordigers van de andere partijen voor de intensieve en mooie gesprekken. Dank aan de onafhankelijke formateur voor zijn deskundige en vrolijke begeleiding. Dank aan de betrokken ambtenaren voor hun onvermoeibare inzet.

Voorzitter, iets over het karakter van dit bestuursakkoord. Dit akkoord ademt samenwerking. Samen maken we Papendrecht. Het is geen dichtgetimmerd stuk, maar laat belangrijke vraagstukken open om nader in te vullen in gesprek met de samenleving en de gemeenteraad. Denk bijvoorbeeld aan ‘veiligheid in de wijk’, duurzaamheid, verkeersveiligheid en wonen. De wil om samen te werken blijkt overigens ook uit de ambitie van het nieuwe college om actiever en zichtbaarder te zijn in de regio en daarbuiten.

Voorzitter, de SGP-fractie is tevreden met dit bestuursakkoord! We vinden voor ons herkenbare punten erin terug.

  • Zo zetten we het Steunpunt scheiden, relaties en gezinnen voort.
  • We maken de openbare ruimte toegankelijker voor mensen met een beperking.
  • We gaan eenzaamheid onder ouderen tegen.
  • En we versterken het karakteristieke dijklint (waarbij dijkbewoners worden betrokken)

Voorzitter, de opgaven die op het bordje van de nieuwe wethouders liggen zijn omvangrijk en reiken ook verder dan de einddatum van dit bestuursakkoord. Ik noem er drie. 

1. Allereerst de verdeling van de schaarse ruimte in onze gemeenteWe willen én de woningnood aanpakken, én meer duurzame energie opwekken én het groen behouden. Concreet: we maken vaart met bestaande en nieuwe bouwplannen. We stimuleren ‘zon op dak’, isolatie en energiebesparing. We bouwen niet in het groen, wél kijken we hoe we de recreatiefunctie daar kunnen versterken.

2. Ik denk ook aan de nieuwbouw van de Lage Waard en het Willem de Zwijger College. Een voor Papendrechtse begrippen zeer omvangrijk project. Scholen zijn plekken waar kinderen voor hun leven worden gevormd. Door te werken aan nieuwe VO-scholen laten we zien hoe belangrijk wij kinderen en jongeren in onze gemeenschap vinden.  Een mooie uitdaging voor de nieuwe wethouder onderwijs!  De ambitie is dat in de komende vier jaar de eerste paal in de grond gaat. 

3. Als derde noem ik de gemeentefinanciënDit college streeft naar een realistisch en zorgvuldig financieel beleid, ook op de lange termijn. In het bestuursakkoord zijn een serie afspraken opgenomen die leiden tot een gezond huishoudboekje.

Voorzitter, samenwerken met vijf verschillende partijen betekent dat je soms verschillend over zaken denkt. Het zal in dat licht bezien geen verrassing zijn dat over de koopzondag intensief is gesproken, met groot respect voor eenieders positie. De inzet van de SGP was en is het bevorderen van de zondagsrust. Wij zullen dan ook geen steun verlenen aan het initiatiefvoorstel van de VVD.

Tot slot. Het akkoord ligt er. De SGP zal de uitvoering ervan constructief en op de voet volgen. De vijf wethouders staan in de startblokken. Wij hebben het volste vertrouwen erin  dat zij het stuk voor stuk goed gaan doen en samen een eendrachtig en daadkrachtig team zullen vormen. Voorzitter, de vijf wethouders zijn ons allen even lief, maar sta mij toe dat ik één zin wijdt aan één nieuwe wethouder in het bijzonder. We zijn dankbaar dat Arjan Kosten namens de SGP tot het college is toegetreden. Hoewel… we zullen hem als onze fractievoorzitter wel missen! Wethouder Kosten, veel succes en ga met God! Naast mij zit nu Willem Goudriaan. Een waardige opvolger. Ik kijk ernaar uit om samen met hem de komende jaren het SGP-geluid in de raad te vertegenwoordiger.

Van harte wenst de SGP de burgemeester, de wethouders en iedereen die voor de gemeente Papendrecht werkzaam is veel wijsheid toe en van harte Gods zegen!