Resultaten

Op deze pagina leest u waarvoor SGP Papendrecht zich in de afgelopen jaren concreet heeft ingezet. Voor actualiteiten, volg ons via onze sociale media op TwitterFacebookInstagram en Youtube. Of neem een kijkje bij de actuele nieuwsberichten op deze site.

2023

Motie duurzaamheid (2 februari 2023) Bij de behandeling van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) diende de SGP met PAB en VVD een motie in waarin werd uitgesproken dat de gemeente nog steeds streeft naar een duurzame gemeente in 2030, maar dat dit jaartal niet absoluut is. De motie werd aangenomen.

Motie Integraal Veiligheidsplan (2 februari 2023) Bij de behandeling van het Integraal Veiligheidsplan (IVP) diende de SGP een motie in, waarin werd voorgesteld om de financiële consequenties van het IVP via een apart raadsvoorstel aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor te leggen. Hiermee houden we controle op de grote financiële gevolgen die aan het IVP verbonden zijn. De motie werd unaniem aangenomen.

2022

Amendementen Reglement van Orde (12 mei 2022) Bij een debat over een aanpassing van het Reglement van Orde van de gemeenteraad diende de SGP twee amendementen in.

  • Ons eerste voorstel was om een uitgebreid schriftelijk verslag van openbare raadsvergaderingen te blijven maken. Het plan was om voortaan géén uitgebreide notulen van de gemeenteraad meer te maken omdat openbare vergaderingen sinds enige tijd live gestreamd worden en achteraf bekeken kunnen worden. Wij waren het hier niet mee eens. Het amendement kon op brede steun rekenen en werd unaniem aangenomen
  • Het tweede voorstel dienden we samen met de PvdA in en had te maken met een opmerkelijke bepaling in het Reglement van Orde waarin stond dat duo-raadsleden kunnen worden ontslagen als een meerderheid van de gemeenteraad het vertrouwen in hem of haar opzegt. Ons amendement stelde voor om deze bepaling uit het Regelement te schrappen. Ook dit amendement werd unaniem aangenomen.

Brandbrief aan het kabinet: open de winkels! (13 januari 2022) Samen met alle andere politieke partijen heeft SGP Papendrecht een brandbrief gestuurd aan het kabinet met de oproep om ondernemers méér ruimte te bieden. Heropen de winkels, is onze oproep. Lees hier meer over de brandbrief.

2021

Amendement afvalstoffenheffing gezinnen (2 december 2021) Tot op heden kende Papendrecht één tarief afvalstoffenheffing. Dit betekent dat éénpersoonshuishoudens relatief hoge afvalstoffenheffing betalen ten opzichte van meerpersoonshuishouden. Het college van B&W heeft daarom voorgesteld om te gaan differentiëren in tarieven. Het voorstel was om drie tarieven te maken: voor één- twee- en meerpersoonshuishoudens. Dit zorgde er echter voor dat gezinnen vanaf 2022 onredelijk veel meer belasting moeten gaan betalen. De SGP heeft daarom samen met de ChristenUnie en PvdA voorgesteld om te kiezen voor twee, in plaats van drie tarieven. Een tarief voor éénpersoonshuishoudens en voor meerpersoonshuishoudens. Dit zou zorgen voor eerlijkheid, maar zou de belastingstijging voor gezinnen aanzienlijk dempen. Het amendement werd echter helaas nipt verworpen... 

Schriftelijke vragen over afsluiting fietspad Merwedebrug (24 november 2021) De SGP-fractie stelde schriftelijke vragen over de aangekondigde afsluiting van het fietspad over de Merwedebrug. Klik hier om de vragen en antwoorden te bekijken.

Mondelinge vragen coronapas zwemlessen (15 november 2021) Duo-raadslid Willem Goudriaan stelde mondelinge vragen over het verplicht gebruik van de coronapas bij zwemlessen. Klik hier om de mondelinge vragen te bekijken.

Amendement second opinion VO-scholen (4 november 2021) Een van de grote dossiers van deze collegeperiode was de nieuwbouw van de VO-scholen De Lage Waard en Willem de Zwijger. Omdat het zo'n belangrijk onderwerp is met grote financiële consequenties, liet de gemeenteraad een zogenaamde 'second opinion' uitvoeren om de plannen van de wethouder tegen het licht te houden. De SGP diende bij de beslutivorming over de VO-scholen samen met de ChristenUnie en VVD een amendement in om de aanbevelingen uit de second opinion over te nemen en uit te voeren. Het amdenement werd aangenomen.

Amendement zonneparken boven A15 (2 juli 2021) Klik hier om het amendement te bekijken. Het amendement spreekt uit dat de gemeente Papendrecht geen grote zonneweides wil boven de A15. Het amendement werd met algemene stemmen aangenomen.

Motie uitrekenen kosten Regionale Energiestrategie (2 juli 2021) Klik hier om de motie te bekijken. De motie vraagt het college om bij de volgende versie van de Regionale Energiestrategie te onderzoeken wat mogelijkerwijs de kosten en impact zijn voor de gemeente Papendrecht. De motie werd met algemene stemmen aangenomen.

Amendement om dijklint karakteristiek in te richten (21 januari 2021) Het voorstel vraagt om bij toekomstige renovaties van het oude dijklint (Westeind, Bosch, Kraaihoek, Kerkbuurt, Visserschbuurt, Oosteind en Matena) te streven naar een eenduidige en karakteristieke inrichting van de openbare ruimte. Klk hier voor meer informatie. Het amendement werd ontraden door de wethouder, maar toch aangenomen door de gemeenteraad!

2020

Amendement om aanstootgevende reclame van Second Love te verbieden (2 juli 2020) Arjan Kosten diende bij de behandeling van een wijziging van de Algemeen Plaatselijke Verordening een voorstel in om aanstootgevende overspelreclame van Second Love te verbieden. Klik hier om het voorstel te bekijken. Het amendement werd helaas verworpen.

Schriftelijke vragen over het Meerjarenbeleidsplan Dienst Gezondheid en Jeugd (3 maart 2020) Klik hier om de schriftelijke vragen te bekijken.

Schriftelijke vragen over relatie- en opvoedingsondersteuning (20 februari 2020) Klik hier om de schriftelijke vragen te bekijken.

2019

Motie voor een Papendrechts Preventieakkoord (26 september 2019) Deze motie werd helaas verworpen. Klik hier om de motie te bekijken. Uiteindelijk heeft het college van B&W op 17 juni 2021 alsnog een Papendrechts 'vitaliteitsakkoord' vastgesteld.

Motie over Investeren in relaties (18 juli 2019, Algemene beschouwingen) Deze motie werd helaas verworpen. Klik hier om de motie te bekijken.

Motie over een onderzoek naar een verbod op lachgas (18 juli 2019, Algemene beschouwingen) Deze motie werd helaas verworpen. Klik hier om de motie te bekijken. Op 2 juli 2020 besloot de gemeenteraad alsnog om overlastgevend gebruik van lachgas te verbieden. Een mooie opsteker!

2018

Amendement vloekverbod in APV (7 juni 2018) Het college stelde voor om het vloekverbod te schrappen uit de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). SGP-fractievoorzitter Arjan Kosten diende daarom een voorstel in om het vloekverbod in de APV te behouden. Dit voorstel werd helaas verworpen. Klik hier om het amendement te bekijken. Klik hier om meer te lezen over het einde van het vloekverbod in Papendrecht.

 

 

Leven
Dienen
Recht doen
Jouw gekozen filters:

Er zijn geen resultaten gevonden.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.