8 juli 2021

´(On)zekerheid' - Algemene beschouwingen 2021

Op 8 juli 2021 waren de Algemene politieke beschouwingen van de Papendrechtse gemeenteraad. SGP-fractievoorzitter Arjan Kosten ging in zijn speech in op het thema '(On)zekerheid'. Lees hieronder zijn bijdrage. 

Tal van maatregelen in Nederland waren afgelopen tijd gericht op veiligheid, houvast en zekerheid. We moesten testen, testen, testen. En nu gaan we voor prikken, prikken, prikken. En we zijn er nog niet! Sterker nog: de trend is niet goed. Het is wel fijn dat we vandaag weer fysiek kunnen vergaderen.

Iedereen snakte afgelopen tijd naar zekerheid. We waren bezig met vragen als: heb ik nu wel of geen corona? En: mag ik er wel of niet op uit? Of: wat zijn nu weer de nieuwe ‘leefregels’ in ons land?

Het zit ingebakken in mensen dat je houvast en zekerheid wil. Als christen kijk ik daarvoor omhoog. We hebben houvast in wie God is. Dat geeft zekerheid. Ook als er moeilijke tijden zijn. Een klassieke christelijke belijdenis stelt de vraag wat je houvast is in leven en sterven. Het antwoord is dan dat de enige houvast te vinden is in de wetenschap dat je bij Jezus Christus hoort. Dat gun ik iedereen!

In het vervolg van mijn bijdrage wil ik staan bij het thema ‘(on)zekerheid’. Ik wil drie aspecten van ‘(on)zekerheid’ op het niveau van de gemeente bekijken.

  • Financiële (on)zekerheid
  • Sociale (on)zekerheid
  • (On)zekerheid voor de toekomst

Financiële (on)zekerheid

Papendrecht staat er op financieel gebied niet rooskleurig voor. Afgelopen jaar is duidelijk geworden dat we te maken hebben met een ‘chronische patiënt’. Ja ja, na 25 persconferenties van Hugo de Jonge doe je wat metaforen op…… In ieder geval voor die ‘chronische patiënt’ is het goed dat we structurele oplossingen zoeken. Het doel is dat de gemeente op termijn weer gezond wordt. De meerjarenraming laat zien dat we daar nog lang niet zijn. Wel doen we nu een goede eerste stap. We zijn tevreden dat het college met een afgewogen pakket komt. Daarbij is zo’n beetje alles onder de loep genomen. Op allerlei beleidsterreinen is er wat gevonden om mee aan de slag te gaan.

We hebben te maken met evenwichtige maatregelen. We moeten als gemeenteraad dus terughoudend zijn om nu op allerlei terreinen weer bij te gaan sturen. Voor de SGP-fractie is het zo dat we alle voorstellen die vandaag langskomen van andere fracties serieus gaan bekijken. Maar wel moet de bezuiniging overeind blijven staan. Voor ons is dan de leidraad dat we eerst bezuinigen op luxe en daarna pas op basis.

Van voorstellen van het college van het college zijn er echt wel een aantal pijnlijk te noemen. Ik noem er twee:

  • De bezuiniging op de bibliotheek. Dat is immers een voorziening voor alle inwoners. We moeten zorgen dat die goed toegankelijk blijft. Wat ons betreft mag er wel bezuinigd worden op de bieb. Zeker als er via huisvesting bespaard kan worden. Maar het moet voor de bieb wel te doen blijven. Het lijkt ons dat we nu teveel bezuinigen, vandaar een motie met CDA en ChristenUnie. Graag een reactie van het college.
  • Stijging van de lokale lasten. Daar maak je je niet echt populair mee. Een teken dus van een keuze met lef! De stijging van de lokale lasten ziet de SGP – fractie als onafwendbaar, onvermijdelijk en terecht. Er moet balans komen in uitgaven en inkomsten, in voorzieningenniveau en lokale lasten.

Bij allerlei partijen zal er pijn zijn of komen door voorgestelde maatregelen. Dat is onontkoombaar! Daarom moeten we voor ogen houden waar we naar toe willen. Wat de SGP-fractie betreft is dat de zekerheid dat we in de toekomst goede voorzieningen in de gemeente houden en dat zelf kunnen blijven betalen. We moeten dus zorgen voor een stabiele basis, waardoor de patiënt weer beter wordt.

Sociale (on)zekerheid

In de corona-tijd probeerden we in Nederland zoveel mogelijk zeker te weten. Alles moest in metertjes te vatten zijn. Denk aan het Corona-dashboard. Maar helaas: niet alles is in metertjes te vatten. Dat geldt in ieder geval het sociale domein. Op dat gebied is er nogal wat gaande.

De komende jaren hebben we in financiële zin ook te maken met oplopende tekorten. Nu is dat nog heel beperkt. Voor ons is dat een reden om aan te geven dat we nu, op de korte termijn, terughoudend willen zijn in het bezuinigen op de zorg. Je moet bezuinigen waar de tekorten zijn. Voor de langere termijn moeten we wel goed gaan kijken.

De SGP-fractie is benieuwd in hoeverre er nog winst te halen valt uit samenwerking in het sociale domein. Je kunt letterlijk denken aan winst. Maar ons gaat het er meer om dat je geen werk dubbel doet of langs elkaar heen werkt. Graag een reactie van het college.

Voor de SGP-fractie is het ook belangrijk dat er geen stapeling van maatregelen de kwetsbare en zorgbehoevende inwoners treft. Vandaar mijn vraag aan het college: is dat ook uw zorg? En hoe voorkomt u dat?

Wat betreft de jeugdzorg zijn er in financieel opzicht goede ontwikkelingen. Onze fractie is intussen wel benieuwd hoe het nu staat met de actiepunten vanuit het AEF-rapport en onze lokale vertaling. Dat horen we graag van het college. Het blijft toch een beetje lastig om hier zicht op te krijgen. Van maaibeleid vindt iedereen wel iets, omdat het heel zichtbaar is….. Maar voor jeugdzorg, enz. zijn er geen metertje...zo gaf ik al aan.

Terecht gaf een van de insprekers n.a.v. de subsidies aan dat ‘preventie’ geen gezicht heeft. We zijn daarom blij dat in het Kompas Sociaal Domein een van de ontwikkellijnen ‘preventief werken’ is. Wel zijn we benieuwd hoe de uitkomst van de pilot ‘adviespunt scheiden, kind & ouderschap’ nu geborgd gaat worden. Dit is immers een vorm van preventie. En deze pilot staat nu op de lijst van te schrappen zaken. Het gaat de SGP-fractie erom dat er oog is en blijft voor kinderen en gezinnen.

(On)zekerheid voor de toekomst

 

Er zijn een aantal onderwerpen waar we grote beslissingen moeten nemen. De SGP-fractie vindt het belangrijk dat we daarin stappen gaan zetten. Daarmee voorkomen we onzekerheid en creëren we zekerheid. Ik denk aan de volgende onderwerpen.

  • De ontwikkelingen in de regio Drechtsteden. Het is belangrijk dat we de gemeenteraad in de positie brengen om keuzes te maken. Dat is afgelopen week gebeurd rondom de GR sociaal. Maar we moeten alert blijven!
  • De nieuwbouw van de middelbare scholen De Lage Waard en de Willem de Zwijger. We moeten doorgaan met het traject wat we ingeslagen zijn. Dat dient zorgvuldig te gebeuren, maar wel met een zekere spoed. De scholen en onze jongeren verdienen dat. Nu gaat er teveel onderwijsgeld in stenen zitten. En er is nog steeds geen zekerheid dat we echt stappen kunnen gaan zetten.
  • De ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. Er is afgelopen jaren veel bezuinigd op de organisatie. Opnieuw staat dat op de rol. De SGP-fractie heeft daar wel zorgen over. Volgens ons geeft het nieuwe onzekerheid aan de organisatie en medewerkers. Als we een sterke, slagvaardige en dienstbare gemeente willen, mag dat ook geld kosten. Bovendien komt er komende jaren nog behoorlijk wat op ons af. Ook nieuwe opgaven. Graag daarom een reactie van het college of nieuwe ombuigingen wel realistisch zijn.