8 juli 2022

Algemene Beschouwingen 2022

Op donderdag 7 juli 2022 vonden de Algemene Beschouwingen plaats. Namens SGP Papendrecht voerde fractievoorzitter Ardjan Boersma hierbij het woord. Hij verwees in zijn speech naar een schilderij uit de zogenaamde 'Rietgorscollectie' en gebruikte het veerpontje op het kunstwerk als metafoor voor 'verbinding'. Lees of bekijk hieronder zijn volledige speech.

Voorzitter, ik wil u in gedachten meenemen naar buiten, naar de rivieroever. Aan de overkant schittert Dordrecht, onder een prachtige Hollandse wolkenlucht. Vlak voor ons ligt een veerpontje. Er komt rook uit de schoorsteen. Iemand loopt het houten vlonder op, bepakt en bezakt. De veerpont zal zo vertrekken.

Voorzitter, misschien denkt u, waar gaat dit verhaal naartoe? Ik heb geprobeerd in woorden te vangen wat te zien is op een van de schilderijen uit de Rietgorscollectie. Het gaat om een werk van de negentiende-eeuwse Dordtse kunstenaar Bernard Koldeweij, getiteld ‘Het Oude Veer te Papendrecht’. Voor wie het in het echt wil bewonderen: het schilderij hangt in de bestuursvleugel op de derde verdieping van ons gemeentehuis. Het is een van de impressionistische schilderijen die de kern van collectie vormen en mij persoonlijk ook het meest aanspreken.

Precies vijftig jaar geleden kwam de Rietgorscollectie in bezit van de gemeente Papendrecht. Ter gelegenheid daarvan heb ik een schilderij uitgekozen als leidraad voor mijn bijdrage aan deze Algemene Beschouwingen. Het aardige van kunst is dat je je verbeelding een beetje de vrije loop mag laten gaan. Ik zie het veerpontje op dit schilderij als symbool voor verbinding.

Heel letterlijk vormt het veer een verbinding met de andere gemeenten in de regio Drechtsteden – destijds op stoom en hopelijk binnenkort op stroom. Papendrecht werkt graag samen met onze buurgemeenten – en terecht. Samen staan we sterker! De SGP juicht het toe dat het nieuwe college inzet op een actievere rol in de regio en daarbuiten. Het begin ermee dat we een duidelijke visie hebben op onszelf en op regionale samenwerking.

  • Kan wethouder Van der Borg zijn eerste gedachten hierover delen en aangeven hoe het college wil komen tot zo’n visie en bijhorende lobbyagenda?

Voorzitter, verbinding is wat mij betreft ook een sleutelbegrip als het gaat om het samenspel tussen gemeenteraad, college, ambtelijke organisatie en samenleving. In de afgelopen weken zijn reeds mooie initiatieven ontstaan. Ik denk aan de heidag in Herpt en de informele kennismaking met ambtenaren. De SGP-fractie juicht het ook toe dat binnenkort weer een werkgroep bestuurlijke vernieuwing start.

Voorzitter, in het Bestuursakkoord heeft verbinding met de samenleving een prominente plek gekregen. We willen inwoners consulteren bij belangrijke thema’s zoals veilige wijken, recreatie in het groen en verkeersveiligheid.

  • Wordt dit ook betrokken bij het collegeprogramma of kunnen we hiervoor aparte voorstellen verwachten?

Wat de SGP betreft, streeft de gemeente naar een daadwerkelijke dialoog met inwoners. Niet alleen ‘zenden’ dus, maar ook ‘ontvangen’. Of, om het beeld van het pontje te gebruiken: een veer vaart nooit één richting op, maar altijd vice-versa.

Voorzitter, na de ombuigingsoperatie van de afgelopen jaren lijken we nu in wat rustiger financieel vaarwater te komen. Uit de recente meicirculaire blijkt dat we de komende jaren forse incidentele meevallers mogen verwachten.

  • Ik denk dat veel inwoners afvragen hoe dit kan. Kan wethouder De Keizer dit toelichten? Verandert dit iets aan het financiële koers van het college?

Voorzitter, tot nu toe werd de gemeente Papendrecht in het maken van plannen en uitvoeren van taken vooral beperkt door een krappe beurs. Mijn verwachting is dat in de komende tijd met name de krappe arbeidsmarkt ons parten zal spelen.

  • Kan het college toelichten wat er gedaan wordt om de ambtelijke organisatie op peil te houden en indien nodig te versterken om huidige én toekomstige bestuurlijke opgaven aan te kunnen pakken?

Voorzitter, laat ik één zo’n opgave er concreet uitlichten: Papendrecht vergrijst. Dat brengt huiswerk met zich mee op het gebied van huisvesting, voorzieningen, zorg en ondersteuning. Er komt een ‘actieagenda Wonen en Zorg voor Ouderen’ aan. Heel goed! Ik vraag het college in de uitwerking daarvan nadrukkelijk aandacht te besteden aan kwetsbare ouderen. Ouderen die met eenzaamheid kampen of het gevoel hebben dat zij er niet meer toe doen. Onderliggend is vaak sprake van een verlies van verbinding met anderen. Ouderen moeten een volwaardige en betekenisvolle plek in de samenleving kunnen innemen. Laten we de ‘wijsheid van de grijsheid’ koesteren! Er is wat dat betreft nog een wereld te winnen.

  • Is het college bereid om dit de komende jaren op te pakken, samen met de lokale ouderenbonden, kerken en maatschappelijke organisaties?

Voorzitter, het streven naar verbinding vormt één van mijn persoonlijke drijfveren om politiek actief te zijn. In een raad met negen partijen lopen de opvattingen soms uiteen. Samen zijn we echter verkozen om het goede te zoeken voor Papendrecht. Juist in een tijd van polarisatie. Een veerpont vormt altijd een verbinding met een overzijde, met een andere kant, hoe ver weg die soms ook is. Ook wanneer we tot andere politieke keuzes komen, kan er toch sprake zijn van een respectvolle relatie en wederzijdse waardering.

Voorzitter, tegelijkertijd, hoe waardevol goede onderlinge verhoudingen zijn – zoals gezegd, daar streef ik naar! – ik geloof dat ons leven pas echt tot zijn bestemming komt en opbloeit als er sprake is van een persoonlijke verbinding met God. Jezus Christus is de Verbinder bij uitstek, die mensen met God verzoent door Zijn lijden, sterven en opstanding uit de dood. Het is mijn gebed dat wij allemaal in die vreugde mogen delen. Namens de SGP-fractie wens ik het college van B&W, alle raadsleden en ambtenaren van harte Gods zegen en wijsheid toe!

Tot slot: in de schorsing willen wij alle leden van de raad en het college een mini-exemplaar van het schilderij meegeven, ter herinnering en als aanmoediging om verbinding te zoeken!

Algemene Beschouwingen 2022